El tres és el número del triangle en totes les seves variants: isòsceles, escalè o equilàter. Representa l’ordre mental i espiritual i, en conseqüència, la idea de cel.