O presidente Langreiro da República de Maritaguei, visita Galiciainvitado pola Caixa de Aforros na que traballa Antón. Pero Langreiro, deaspecto físico idéntico a Miro Pereira, cae enfermo e o dono do bar Suizo,vese obrigado a substituílo nas súas obrigas oficiais. Por outra banda, o padre Nicanor busca financiación entre tódolos seuscoñecidos para restaura-los bancos da igrexa, e esta xurdirá de parte dapersoa menos esperada por todos.