Neste novo episodio a xente da vila vai descubrir que o cura moderno e acabado de chegar, Horacio Ca