Ai igual que no resto de Galicia, o outono é en San Antonio de Louredo tempo de matanza. Pasado o Sa