A FORZA DA UNIÓN Os Cabanas están alborotados por mor da volta de Manuel. Asnegociacións da mina entre Freire máis Tomás non chegan a bo porto. Románvolve a sacar tallada da situación e inicia as expropiacións. Os labregos, quese senten indignados e enganados responden apedreando a Tomás. Pero Románsegue adiante e as máquinas chegan ó monte, onde tódolos labregos, comandadospor Manuel, lle plantarán cara ó cacique.Freire non levanta cabeza. A relación coa súa filla é cada vez máis tensa, porculpa de Tom...