Aos Bolechas encántalles vendimar. Van á casa dos avós e aprenden moitas cousas. Pero onde saben todo sobre a vendima e as uvas é na Estación de Viticultura de Galicia, a Evega, así que vai visitala para ser un experto na próxima vendima.