La diversitat social, lingüística i cultural del nostre país es reflecteix també dins de les aules. Els informes PISA apunten que hi ha diferències notables de rendiment acadèmic entre l'alumnat d'origen estranger i l'alumnat autòcton. Amb la voluntat de subsanar aquestes diferències i de gestionar satisfactòriament la diversitat a l'educació neix el programa "Fonts de coneixement", que té el seu eix central en les relacions família i escola. Moisès Esteban és professor de psicologia a la Universitat de Girona i coresponsable del grup de recerca "Cultura i Educació".